Säännöt

ISOn Tanhuujat ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi on ISOn Tanhuujat ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistys on jäsenenä Keski-Suomen Nuorisoseurain Liitto ry:ssä ja Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry:ssä.

2 § Yhdistyksen tarkoituksena on kansantanssi- ja laululeikkiperinteen ylläpitäminen ja kehittäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittelee ja esittää perinteisiä ja uusia kansantansseja ja laululeikkejä.

3 § Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, panna toimeen asianomaisella luvalla arpajaisia, rahankeräyksiä ja juhlatilaisuuksia sekä harjoittaa kustannus-, julkaisu- ja pienimuotoista talkootoimintaa.

4 § Johtokunta voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, ja kannattavaksi jäseneksi henkilön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

5 § Kunniajäsenekseen yhdistys voi vuosikokouksessaan tekemällään päätöksellä kutsua toimintaansa ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä. Varsinaiset ja kannattavat jäsenet suorittavat yhdistykselle vuotuiset jäsenmaksut, joiden suuruudet määrätään syyskokouksessa.

6 § Yhdistyksen toimeenpanovaltaa käyttää johtokunta, johon kuuluu toimintavuodeksi kerrallaan valitut puheenjohtaja ja 5-8 muuta varsinaista jäsentä sekä enintään viisivarajäsentä. Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä, on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

7 § Johtokunta valitsee keskuudestaan toimintavuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Muut tarpeelliset virkailijat voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta. Johtokunta voi asettaa määräajaksi tai erityisiä tehtäviä varten toimikuntia tai valiokuntia, jotka ovat toiminnastaan tilivelvollisia johtokunnalle.

8 § Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

9 § Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan syyskokouksessa tilivuodeksi kerrallaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa.

10 § Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja vuosikertomus on jätettävä toiminnantarkastajalle/tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen kokousta.

11 § Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa johtokunnan tarkemmin määräämänä ajankohtana. Muita kokouksia pidetään, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään yksi kymmenestä (1/10) yhdistyksen jäsenestä sitä johtokunnalta kirjallisesti pyytää ilmoitetun asian käsittelemistä varten. Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle vähintään seitsemän päivää ennen kokousta yhdistyksen ilmoitustaululla tai jokaiselle jäsenelle lähetetyllä kutsulla.

12 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) esitetään yhdistyksen toimintakertomus
2) esitetään yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
3) päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
4) käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) päätetään jäsenmaksun suuruudesta
2) hyväksytään tulo- ja menoarvio seuraavaa toimintavuotta varten
3) hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten
4) valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi
5) päätetään johtokunnan jäsenmäärä ja valitaan sen jäsenet seuraavaksi toimintavuodeksi
6) valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa seuraavan tilivuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan
7) valitaan edustajat ja varaedustajat tarvittaessa eri kokouksiin ja yhteisöihin
8) Valitaan edustajat ja varaedustajat Suomen Nuorisoseurojen Liitto ry:n yleiseen nuorisoseurakokoukseen. 9) Valitaan edustajat ja varaedustajat Keski-Suomen Nuorisoseurain Liitto ry:n kokouksiin alkavan vuoden ajaksi. 10) käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat

13 § Jäsenten kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa käsiteltäväksi ja siinä tapauksessa päätettäviksi, että kolme neljäsosaa (3/4) paikalla olevista jäsenistä sitä haluaa. Päätöstä ei kuitenkaan voida tehdä yhdistyksen purkamisesta, sääntöjen muuttamisesta tai kiinteän omaisuuden ostamisesta, myymisestä tai kiinnittämisestä, ellei sitä ole kokouskutsussa mainittu.

14 § Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi milloin on kysymys sääntöjen 15 ja 16 pykälissä mainituista asioista. Kokouksissa on kullakin läsnä olevalla jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.

15 § Näitä sääntöjä voidaan muuttaa kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa, jos muutoksesta on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

16 § Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa vähintään kolme (3/4) äänten enemmistöllä. Yhdistyksen jäljelle jäänyt omaisuus on tällöin luovutettava Keski-Suomen Nuorisoseurain Liitto ry:n valvontaan viideksi vuodeksi, ja ellei tämän ajan kuluessa yhdistyksen toimialueelle perusteta uutta Keski-Suomen Nuorisoseurain Liitto ry:n jäseneksi hyväksyttyä rekisteröityä yhdistystä, varat käytetään nuoriso- ja aikuiskasvatustyöhön Keski-Suomen Nuorisoseurain Liitto ry:n johtokunnan päättämällä tavalla.

17 § Muutoin seurataan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.